Algemene voorwaarden van Online Retail Plaza BV en handelsnaam plasmafilter.nl

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van Online Retail Plaza BV, plasmafilter.nl is een handelsnaam van Online Retail Plaza BV;
 • Inloggegevens
  de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
  de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Online Retail Plaza BV
  de besloten vennootschap Online Retail Plaza BV, gevestigd en kantoorhoudende te (7384 CC) Wilp aan Wilpsedijk 2-b;
 • Overeenkomst
  de overeenkomst tussen Klant en Online Retail Plaza BV die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Online Retail Plaza BV koopt;
 • Product
  een product dat op de Website aangeboden wordt door Online Retail Plaza BV
 • Privacy Statement
  de privacyverklaring van Online Retail Plaza BV, die te vinden is op de Website;
 • Website
  de website van Online Retail Plaza BV, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Online Retail Plaza BV op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Online Retail Plaza BV kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Online Retail Plaza BV wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Online Retail Plaza BV nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Online Retail Plaza BV is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Online Retail Plaza BV garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Online Retail Plaza BV voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Online Retail Plaza BV daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Online Retail Plaza BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Online Retail Plaza BV niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Online Retail Plaza BV een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Online Retail Plaza BV gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Online Retail Plaza BV verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Online Retail Plaza BV en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Online Retail Plaza BV verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Online Retail Plaza BV. De kosten van retourzending komen voor rekening van Online Retail Plaza BV.
 2. De Wet koop op afstand en de bedenktijd van 14 dagen geldt niet als u bedrijfsmatig iets bij ons koopt. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de KvK. Mits in originele verpakking en ongebruikt/onbeschadigd geven we ook bedrijven 14 dagen zichttermijn.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. In het geval van een spoelbak betekent dit dus uitdrukkelijk niet het monteren en/of in gebruik nemen van een systeem vanwege het ontstaan van onherroepelijke montagesporen. Zie hiervoor ook aanvullend artikel 2.2a bij thuiswinkel.org
 4. Indien de Klant schade ontdekt aan het product die ontstaan is tijdens de verzending dan dient dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de zending gemeld te worden bij Online Retail Plaza BV. Controleer dus altijd de zending bij ontvangst.
 5. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in in bovenstaande lid 1 & 2.
 6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 7. Ingeval van ontbinding zal Online Retail Plaza BV het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Online Retail Plaza BV is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 8. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Online Retail Plaza BV terugbetaald.
 9. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@plasmafilter.nl. Online Retail Plaza BV zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Online Retail Plaza BV kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Online Retail Plaza BV het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Online Retail Plaza BV gevergd kan worden, zal Online Retail Plaza BV het Product vervangen.
 2. Indien Online Retail Plaza BV niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Online Retail Plaza BV zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Online Retail Plaza BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Online Retail Plaza BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11.          Garantie

 1. Online Retail Plaza B.V. garandeert dat de door haar te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie is beperkt tot 2 jaar na de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze termijn kan Online Retail Plaza B.V. niet meer de kwaliteit garanderen.
 2. Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage. Onder “verkeerd gebruik” wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ongeoorloofd gebruik van de Producten en/of het niet juist navolgen van installatie- en vervangingsinstructies. De gebruiksvoorwaarden en- instructies zijn te vinden in deze Algemene Voorwaarden en/of op de Producten en/of de verpakking daarvan en/of op de Website en/of de Webshop. In voornoemde gevallen vervallen alle uit dit artikel voortvloeiende rechten voor de Consument.

Artikel 12.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.